உங்கள் பாவம் சிவப்பு ஆனாலும்

உங்கள் பாவம் சிவப்பு ஆனாலும்
இயேசுவின் இரத்தத்தால் பஞ்சைப்போலாகும்
தேவன் தந்த கிருபைனாலே
உறை மழைப் போலவே வெண்மையாகும்

One thought on “உங்கள் பாவம் சிவப்பு ஆனாலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *