உன் ஆனந்தம் நீ அறிந்தால் கைதட்டு

1. உன் ஆனந்தம் நீ அறிந்தால் கைதட்டு
உன் ஆனந்தம் நீ அறிந்தால்
உன் வதனம் காட்டுமே
உன் ஆனந்தம் நீ அறிந்தால் கைதட்டு
2. கைதட்டு
3. அல்லேலுயா சொல்
4. அமென் சொல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *