எச்சரிப்பின் தேவ சத்தத்தை

(Continuation on 39)
எச்சரிப்பின் தேவ சத்தத்தை
எற்றுக் கொள்ளுவாய் இன்றே
நேசர் கரம் பற்றுவாயே
நேசித்து மீட்டிடுவார் முந்திக்கொள் – முந்திக்கொள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *