என்னுல்லத்தில் இன்ப கீதமே

என்னுல்லத்தில் இன்ப கீதமே
தொனிக்கிறதே பரத்தின் இசையால்
என்னுல்லத்தில் அன்பின் கீதமே
தொனிக்கிறது ஓசையாய்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *