என்னோடிரும்

என்னோடிரும் (2)
இன்ப இயேசுவே என்னோடிரும்
என்னில் வல்லமை பெலனும் ஒன்றுமில்லை
அன்பின் இரட்சகா என்னோடிரும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *