என் இயேசு இன்ப இயேசு

என் இயேசு இன்ப இயேசு
என் உள்ளில் வாரும்
சுத்தம் செய்து இரட்சித்து
உம் பிள்ளையாக்கும் – இப்போதே
சுத்தம் செய்து இரட்சித்து
உம் பிள்ளையாக்கும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *