என் உள்ளத்தில் (2)

என் உள்ளத்தில் (2)
என் உள்ளத்தில் வாரும் இயேசுவே
இன்றே வாரும் தங்க வாரும்
என் உள்ளத்தில் வாரும் இயேசுவே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *