கட்டுண்டேன்

கட்டுண்டேன் (2)
சிகுண்டேன் இயேசுவில்} – 3
இயேசுவே எனதெல்லாம்

I am tide up, bound up
Tangled up in Jesus(3)
Jesus is my all in all

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *