கர்த்தரின் இயேசுவையே நோக்கியே ஜீவிப்போம்

கர்த்தரின் இயேசுவையே நோக்கியே ஜீவிப்போம்
கர்த்தர் இயேசு என்றுன்றும் நம் சமீபம்
கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவைப் போல்
யார் ஊர் வாழ்த்திடும் அவரை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *