கர்த்தர் என் வெளிச்சம் ஜீவனின் பெலனும்

கர்த்தர் என் வெளிச்சம் ஜீவனின் பெலனும்
ஆபத்தில் ஆரணும் என் சொந்தம் அவரே
கன்மலை வெடிப்பில் நீருற்றும் அவரே
அறுதல் தேருதில் நம்பிக்கை அவரே
அல்லேலுயா துதி கனம் அவரே
அல்லேலுயா துதி கனம் மகிமை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *