கர்த்தர் செய்த நன்மை யாவையும்

கர்த்தர் செய்த நன்மை யாவையும்
1,2,3 என எண்ணி எண்ணி பார்க்க வியப்பாகுமா ?
கர்த்தர் செய்த நன்மை யாவும் வியப்பைப் தருமா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *