கல்லறை விட்டெழுந்தார்

கல்லறை விட்டெழுந்தார்
தம் பகைஞரை ஜெயித்திட்டார்
அந்தகார சக்தியையும் தொலைத்தார்
அவர் ஜீவித்தாள்கிறார் என்னுள்ளிலே
எழுந்தார் கிறிஸ்து அல்லேலுயா
எ – ழு – ந் – தா – ர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *