கல்வாரி மலைமட்டும் சென்றார் இயேசு

கல்வாரி மலைமட்டும் சென்றார் இயேசு (2)
என்னை விடுவிக்க
1. எத்தனையோ பாவம் செய்திருந்தேன்
அனால் நிக்கினார் யாவும் மன்னித்த போது
2. எத்தனையோ சந்தேகம் கொண்டிருந்தேன்
3. எத்தனையோ திகில் கொண்டிருந்தேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *