கவலைப்படாதே கண்ணீர் விடாதே

கவலைப்படாதே கண்ணீர் விடாதே
காத்திடுவாரே கர்த்தர் இயேசுவே
உன்னை விட்டு விலகமாட்டேன் கைவிடமாட்டேன்
என்றுரைத்தாரே கர்த்தர் இயேசுவே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *