கஷ்ட துன்பங்களில் இஷ்டமுடன் ஜெபி

கஷ்ட துன்பங்களில் இஷ்டமுடன் ஜெபி
நஷ்டபடாது கர்த்தன் வாக்கு
நிச்சியம் ஈவாரே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *