காற்றடித்தாலும், புயல் வீசினாலும் கர்த்தரை நான் பாடுவேன்

காற்றடித்தாலும், புயல் வீசினாலும் கர்த்தரை நான் பாடுவேன்
கண்ணீர் சொரிந்தாலும், கவலையானாலும்
கர்த்தரை நான் தேடிடுவேன்
கர்த்தரை நான் பாடுவேன்
கர்த்தரை நான் தேடிடுவேன் } – 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *