கிருபையாலே இரட்சித்திரே

கிருபையாலே இரட்சித்திரே (2)
கெட்ட குமாரனைப் போல் அலைந்தேனே
நான் கேட்டலைந்தேனே
என்னை மீட்டீரே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *