சந்திக்க ராஜா ஆரஹோறை

சந்திக்க ராஜா ஆரஹோறை
கோவே ஜெய், ஜெய் கார் (2)
ராஜாவோங்கே ராஜா ஈசு மசிக்கி
ஷோவே ஜெய், ஜெய் கார் (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *