சந்தோஷமே மிக சந்தோஷமே

சந்தோஷமே மிக சந்தோஷமே
ஆச்சரியமான சந்தோஷமே
எந்தன் இயேசு ராஜன் கொடுத்திட்டாரே
உலகின் கவலைகளை நிக்கிட்டாரே
பரலோகம் நிச்சயம் தந்திட்டாரே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *