சாத்தான் காட்டும் பாதையில் நான் செல்லவே மாட்டேன்

சாத்தான் காட்டும் பாதையில் நான் செல்லவே மாட்டேன்
சடுதியில் நாசம் வந்திடுமே நான் செல்லவே மாட்டேன்
தினமும் ஜெபம் செய்வேன், வேதம் வாசிப்பேன்
ஆனந்தமாக பாடுவேன், அல்லேலுயா பாடுவேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *