சின்ன தம்பி தங்காய்

சின்ன தம்பி தங்காய்
இயேசுவிடம் வா
ஒருபோதும் உன்னை அவர் தள்ளவேமாட்டார்
இயேசு ஒருபோதும் தள்ளவேமாட்டார்
உன்னை பரலோகத்துக்கு அழைத்துச் செல்வார்
பரலோகம் போனால் சந்தோஷம் உண்டு
இயேசுவுடன் என்றென்றும் சேர்ந்து வாழலாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *