சின்ன பிள்ளைகள் நாங்கள்

சின்ன பிள்ளைகள் நாங்கள்
சிறிய பிள்ளைகள் நாங்கள்
சின்ன பிள்ளைகள் நாங்கள்
இயேசுவை நேசிக்கிறோம்
அவர் நாமத்தை நேசிக்கிறோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.