சின்ன முழங்கால் முடக்கி

சின்ன முழங்கால் முடக்கி
இயேசுவை நோக்கி பார்
பாவத்தை எனக்கு மன்னியும்
என்று ஜெபித்து பார் உலக இன்பமோ, நண்பரோ
பணமும் கொடுத்திடா
தேவனோடு சமாதானம்
நிச்சயம் பெற்றிடுவாய்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *