சிலுவையில் இயேசு சிந்தின இரத்தத்தால்

சிலுவையில் இயேசு சிந்தின இரத்தத்தால்
என்னை மீட்டார் அல்லேலுயா
சிலுவையில் இயேசு சிந்தின இரத்தத்தால்
பாவ மன்னிப்பு தந்தார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *