சொர்க்கம் திறந்திடுமே

சொர்க்கம் திறந்திடுமே
ஆ ஹா ஹா
மிழிகள் நஞ்சவ
ஆ ஹா ஹா
ஓர்நல ஜீவித கானமுயர்த்தான்
வேகம் ஒருங்குக சோரரே
கால்கள் வழுதி வீனவரே
ஜீவித ஓட்டம் தளர்ந்தவரே தளர்ந்தவரே
பீதிகள் வேண்டாம் யேகோவா
தன்னுட நதிகரத்தால் தாங்கிடும்
ஆ ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *