ஜீவனுள்ள தேவனின் ஆவியே வாரும்

ஜீவனுள்ள தேவனின் ஆவியே வாரும்
நொறுக்கும் உருக்கும்
உருவாக்கி நிரப்பும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.