ஜெயம் எனக்குண்டு

ஜெயம் எனக்குண்டு
ஜெயம் உனக்குண்டு
ஜெயம் நமக்கின்றுண்டு
இயேசு என் பெயரை சொல்லி
பாவவிலங்கொடித்தார்
ஜெயம் நமக்கின்றுண்டு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *