ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலுயா

ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலுயா
ஜெயம் (2) எப்போதும்
பிராண நாதன் நாமத்திற்கு
ஜெயம் (2) எப்போதும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *