தங்கப் பட்டணம் மோட்சம் என் விடு

தங்கப் பட்டணம் மோட்சம் என் விடு
நான் அங்கு வாழுவேன்
என் நண்பர் இயேசு அங்கிருப்பார்
நான் அங்கு வாழுவேன்
பாவமில்லை சாபமில்லை
துன்பமில்லை என்றும் இன்பமே தங்கப்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *