தந்தனத்தோடும் (2) தாளம் தட்டுவோம்

தந்தனத்தோடும் (2) தாளம் தட்டுவோம்
ததுங்கினத்தோம் (2) மேளம் கொட்டுவோம்
கீங், கீங் கின்னரம் வாசிப்போம்
பூம், பூம் எக்காளம் ஊதுவோம்
அல்லேலுயா பாடல் பாடுவோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *