துடுத்திடு (3) உன்னை

துடுத்திடு (3) உன்னை
சாத்தான் அண்டாமல் துடுத்திடு
கொடுத்திடு (3) உன்னை
உள்ளத்தை அன்பான இயேசுவுக்கு
சாத்தானை விரட்டி காத்திடுவார்
சந்தோசமாக நீ வாழ்ந்திடலாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *