தெய்வத்தின் பைதலே பேடிக் கண்டாம்

தெய்வத்தின் பைதலே பேடிக் கண்டாம்
தெய்வந்தான் எப்பொதும் கூட உண்டே
லோகரெல்லாம் நீன்னே கைவிடுவார்
வியாகுலம் கொண்டு பிரமிச்சி டேண்டாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *