தேடி இயேசு என்னை

தேடி இயேசு என்னை
தூரமாய் நான் அலைந்த போது
தேடி இரட்சித்தாரே
ஓ ! என்ன அற்புத நாள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *