தேவனிடத்தில் அன்புகூர்

தேவனிடத்தில் அன்புகூர்
கர்த்தரிடத்தில் அன்புகூர்
முழு இருதயத்தோடன்பு கூர்
முழு ஆத்துமாவோடன்பு கூர்
முழு பெலத்தோடும் அன்புகூர்
முழு சிந்தையோடும் அன்புகூர்
உன்னிடத்தில் அன்பு கூறிவது போல
பிறனிடத்தில் அன்புகூர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *