நன்றி சொல்வேன் இயேசுவே

நன்றி சொல்வேன் இயேசுவே
என்றும் உமக்கே (2)
இயேசு தேவா, நன்றி இயேசு தேவா
நன்றி தேவா, நன்றி இயேசு தேவா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *