நானுடன் இரத்தபட்டர்

நானுடன் இரத்தபட்டர்
நான் ஈசு ஈச்சலு
ஆனந்தி செதமு ஆயனென பாடிட
ஜீவித காலமென்னா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *