நான் ஆடிப்பாடி மகிழ்வேன்

நான் ஆடிப்பாடி மகிழ்வேன் (3)
என் பாவம் நீங்கிற்றே
இயேசு இரத்தமே விடுதலையதே
என் பாவம் புரண்டோடி (3)
அது மறைந்து போனதே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *