நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால்

1.
நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால்
புது சிருஸ்டியாயிருப்பேனே
பழையதெல்லாம் ஒளிந்து போகுமே
எல்லாமே புதிதாகுமே
II கொரிந்தியர் 5:17- ல்
இதனை கற்றுக் கொண்டேனே

2 thoughts on “நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *