நான் துள்ளி, குதித்து ஓடி ஆடி பாடி மகிழ்வேன் (4)

நான் துள்ளி, குதித்து ஓடி ஆடி பாடி மகிழ்வேன் (4)
இயேசு எந்தன் பாவம் முற்றும் மன்னித்தார்
நான் துள்ளி, குதித்து ஓடி ஆடி பாடி மகிழ்வேன் } – 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *