நான் மகிழ்வேன் நான் பாடுவேன்

நான் மகிழ்வேன் நான் பாடுவேன்
நான் இயேசுவைப் பின்பற்றுபவளே
என்னுள்ளத்தில் இயேசு வந்தார்
என்றேன்றும் அனந்தம்
அல்லேலுயா(4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *