நீங்கிற்றே

நீங்கிற்றே (3)
என் பாவமெல்லாம் நீங்கிற்றே
சர்வ பாவங்களும்
சுத்தி செய்யும் இரத்தத்தால்
-அல்லேலுயா
நீங்கிற்றே (3)
என் பாவபாரமெல்லாம் நீங்கிற்றே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *