நீர் என் பக்கமிருந்தால்

நீர் என் பக்கமிருந்தால்
சேனைக்குள்ளே பாய்ந்து போவேன்
பெரியதோர் மதில் தாண்டுவேன்
நீர் என் பக்கமிருந்தால்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *