நேசர் தேடி வந்தார்

நேசர் தேடி வந்தார்
இரத்தம் சிந்தி மீட்டார்
என்னை சொந்தமாக்கிக் கொண்டார்
ஜெயக் கீதம் பாடச் செய்தனர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *