படைத்தவர் யார் நட்சத்திரங்களை

படைத்தவர் யார் நட்சத்திரங்களை
சர்வ வல்ல தேவன்
2. பூக்களை
3. பறவைகளை
4. மீன்களை
5. உன்னையும், என்னையும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *