பரலோகம் இன்பமான நாடு

பரலோகம் இன்பமான நாடு
மகிமையும் கனமும் உண்டே
மீட்பரின் முகம் காண வாஞ்சிக்கிறேன்
பரலோகம் இன்பமான நாடு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.