பாவியை மீட்க

பாவியை மீட்க(2)
ஏழை பாவி என்னை இரட்சிக்க
தூதர் சொல்லக் கேட்டார்
தேவன் மனிதரானார்
ஏழை பாவி என்னை இரட்சிக்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *