புத்தர், காந்தி, நேரு, கென்னடி

புத்தர், காந்தி, நேரு, கென்னடி
அண்ணா உறங்குகிறார் கல்லறையில்
நம் உன்னத தேவன் இயேசு
மாத்திரம் உலகத்தில் ஜீவிக்கிறார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *