புஷ் என்று எழும்பிடும்

புஷ் என்று எழும்பிடும்
அதில் ஏறி சென்றாலோ சந்திரனையும் அடையலாமே
இயேசுவின் பட்டணம் செல்லவே
தேவையில்லை அவரின் பட்டணம் செல்லவே
இயேசுவுக் கிடம்கொடுப்பாய் உள்ளத்தில்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *