பூலோகமெங்கும் தேவன் அசைவாடுகின்றார்

பூலோகமெங்கும் தேவன் அசைவாடுகின்றார்
பூலோகமெங்கும் தேவ திர்க்கர் சொன்னது போல
பூலோகமெங்கும் சத்தியத்தின் வெளிச்சம்
அழியின் தண்ணீர் போல
தேவ மகிமை காணுதே
2. சபை முழுதும் ……
3. என் உள்ளமதில் ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *