பொன் வெள்ளியும் இல்லை

பொன் வெள்ளியும் இல்லை
உள்ளத்தைத் தருகிறேன்
இயேசுவின் நாமத்திலே எழுந்து உடனே நட
அவன் குதித்து ஓடி துதித்து சென்றான் – 2
இயேசுவின் நாமத்திலே எழுந்து உடனே நட

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *